Skip to content

Årsstämma 2022

Alimak Group AB höll under torsdagen den 5 maj 2022 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,30 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 9 maj 2022. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Christina Hallin, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl. Stämman omvalde Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 840 500 kronor till styrelsens ordförande och med 338 250 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå med 107 625 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 82 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 76 875 kronor och 56 375 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter, vd och koncernchef (VD) och andra ledande befattningshavare.

Köpoptionsprogram 2022

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett köpoptionsprogram för verkställande direktören, medlemmar i koncernledning, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna, Köpoptionsprogram 2022. Programmet har en löptid på maximalt fyra år och kommer att erbjudas maximalt 45 deltagare inom Alimak Group koncernen.

Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller. Köpoptionerna ska förvärvas till ett pris uppgående till 10 % av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Groups aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten.

Totalt kan högst 525 000 aktier tilldelas deltagarna i Köpoptionsprogram 2022 vilket motsvarar cirka 0,97 procent av utestående aktier och röster i bolaget. För att säkerställa leverans av aktier under köpoptionsprogrammet avser styrelsen i första hand att överlåta återköpta aktier till deltagarna i köpoptionsprogrammet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får dels ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna köpoptionsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.