Skip to content

Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

På årsstämman den 5 maj 2022 beslutades det att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma med 840 500 SEK till styrelsens ordförande och med 338 250 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå med 107 625 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 82 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 76 875 SEK och 55 375 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

Enligt Aktiebolagslagen är Styrelsen skyldig att lägga fram förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare samt en årlig ersättningsrapport på årsstämman. Nedan finns de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2022 samt den ersättningsrapport som godkändes på årsstämman 2022.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktören, Koncernledningen och andra ledande befattningshavare

Ersättning till den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Storleken på den rörliga lönen beror på roll men uppgår som mest till 50% av den fasta lönen för verkställande direktören och 40% av ersättningen för andra ledande befattningshavare.

För en majoritet av medlemmarna i koncernledningen gäller en uppsägningstid om sex månader om anställningen sägs upp av Bolaget. Verkställande direktörens avgångsvederlag motsvarar tolv månaders fast lön.

Information om pensionsförpliktelser anges i Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.