Skip to content

Värderingar och affärsetik

Kärnvärdena fungerar som riktlinjer för allt agerande och alla strategiska beslut som leder till resultat, alltid med kundens behov som högsta prioritet.

Alimak Groups kärnvärden uppdaterades under 2020 för att återspegla den nya organisationen efter lanseringen av programmet New Heights och för att stödja och stärka den nya organisationsstrukturen. Till de nya värdena hör Take ownership, Move Fast, Challenge the limits och Be Inclusive. Kärnvärdena är medarbetarnas vägledande principer i det dagliga beslutsfattandet och agerandet, och koncernen lägger alltid stor vikt vid dem.

Uppförandekod och affärsetik

Vår uppförandekod bygger på UN Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption, är också vägledande för vårt hållbarhetsarbete.