Skip to content

Strategi

New Heights-programmet – vår strategiska plan

Ett program för lönsam tillväxt, New Heights, lanserades i oktober 2020. Programmet syftar till att säkerställa att koncernen når sina finansiella mål och hållbarhetsmål. Själva grunden för programmet är en decentraliserad och kundcentrerad organisation med ansvar att driva och utveckla den egna verksamheten och bidra till en minimering av koldioxidavtrycket. New Heights-programmet består av tre steg:

1. Etablera basen

Under 2020 genomfördes en omorganisation som det första steget i New Heights-programmet. Koncernen är nu organiserad i fem kundcentrerade divisioner: Facade Access, Construction, Height Safety & Productivity Solutions, Industrial och Wind. Den nya organisationen, och den därigenom förändrade rapporteringsstrukturen trädde i kraft den 1 januari 2021. Målet var att upprätta en organisation med tydligt ägarskap, ansvarstagande och mandat att agera med ett brett kundcentrerat synsätt. Divisionerna ansvarar för hela kundupplevelsen: utrustningens livscykel, originalutrustning, reservdelar och service – med stöd av resurs- och kostnadseffektiva centrala funktioner. Under 2021 inrättades även en funktion och strategi för medarbetare och kultur (People & Culture), för att säkerställa en optimal utveckling av koncernens viktigaste tillgång – våra medarbetare.

2. Säkerställa marginalförbättringar

Steg två var att säkerställa marginalförbättringar. I linje med programmet förbättrade koncernen marginalerna inom samtliga divisioner.

3. Lönsam tillväxt

Steg tre, som genomförs under perioden 2022–2025, har fokus på att skapa stark och lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv och sammanslagningar. De positiva resultaten visar på styrkan i den strategiska inriktningen i New Heights-programmet. Eftersom företaget redan uppfyller och överträffar de finansiella mål som fastställdes 2021, presenterades uppdaterade finansiella mål och nya hållbarhetsmål vid en kapitalmarknadsdag i juni 2023. Du kan läsa mer om dem här.