Skip to content

Strategi

Programmet New Heights – vår strategiska plan

Ett program för lönsam tillväxt, New Heights, lanserades i oktober 2020. Programmet syftar till att säkerställa att koncernen når sina finansiella mål och hållbarhetsmål. Själva grunden för programmet är en decentraliserad och kundcentrerad organisation med ansvar att driva och utveckla den egna verksamheten och bidra till en minimering av koldioxidavtrycket. Vårt uppdrag har under 2021 varit att säkerställa marginalförbättringar. New Heights-programmet består av tre steg:

1. Etablera basen

Under 2020 genomfördes en omorganisation som det första steget i New Heights-programmet. Koncernen är nu organiserad i fyra kundcentrerade divisioner: Construction, Industrial, BMU och Wind. Den nya organisationen, och den därigenom förändrade rapporteringsstrukturen trädde i kraft den 1 januari 2021. Målet var att upprätta en organisation med tydligt ägarskap, ansvarstagande och mandat att agera med ett brett kundcentrerat synsätt. Divisionerna ansvarar för hela kundupplevelsen: utrustningens livscykel, originalutrustning, reservdelar och service – med stöd av resurs- och kostnadseffektiva centrala funktioner. Under 2021 har en funktion inrättats och en strategi tagits fram för området medarbetare och kultur (People & Culture), för att säkerställa en optimal utveckling av koncernens viktigaste tillgång – våra medarbetare. Se kapitlet Medarbetare och företagskultur för mer information.

2. Säkerställa marginalförbättringar

Steg två, att säkerställa marginalförbättringar, har haft högsta prioritet under 2021. I linje med programmet, ser nu koncernen förbättrade marginaler inom samtliga divisioner. Organisationen har även i hög grad lyckats kompensera för kostnadsökningarna för frakt och råvaror genom aktiv prishantering och andra åtgärder. Alla divisioner uppnådde förbättrade bruttomarginaler under 2021. Omorganisationen, i kombination med omstruktureringar, har resulterat i en nettominskning av personalen med cirka 120 anställda. De faktiska årliga besparingarna ligger runt 60 MSEK, med full effekt från slutet av 2021.

3. Lönsam tillväxt

Steg tre är vårt huvuduppdrag under perioden 2022–2025, med fokus på att skapa stark och lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv och sammanslagningar. Under den första halvan av 2021 togs omfattande och lönsamma tillväxtstrategier fram för var och en av divisionerna. Dessa strategier kommunicerades på kapitalmarknadsdagen i juni 2021 och sedan den andra hälften av 2021 har divisionerna arbetat med att genomföra sina strategier.