Skip to content

Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppgift är att lämna förslag till årsstämman vad avser val av ordförande vid bolagsstämmor, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode för varje styrelseledamot (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Vid årsstämman som hölls den 11 maj 2016 beslutades att följande instruktion ska gälla för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken* per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

 • förslag till stämmoordförande;
 • förslag till antalet styrelseledamöter;
 • förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
 • förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
 • i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

* Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av följande ledamöter:

 • Ossian Ekdahl, Investment AB Latour, valberedningens ordförande
 • Francisco de Juan, Alantra EQMC Asset Management
 • Jakob Rikwide, som företrädare för Bolero Holdings Sarl aktieinnehav
 • Mats Larsson, Första AP-fonden (AP1)
 • Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Årsstämman ägde rum den 29 april 2024.