Skip to content

Som framhålls i programmet New Heights kommer hållbarhet vara en av Alimak Groups grundläggande framgångsfaktorer inom samtliga strategiska satsningar, och därigenom en avgörande del av bolagets DNA – både för koncernen som helhet och som en integrerad del av varje divisions strategi.

I en värld som växer och blir alltmer globaliserad skapas megastäder – till följd av befolkningstillväxt och urbanisering. Dessa växande samhällen behöver infrastruktur, bostäder och förnybar energi. Alimak Groups accesslösningar gör det möjligt att bygga och skapa detta på ett effektivt – och framför allt säkrare – sätt, genom automatiserade vertikala transportlösningar på plats hos kunden. Hållbara verksamheter och fokus på hållbara relationer är nödvändigt för att målen ska nås. Koncernens stora fokusering på serviceverksamheten är en viktig del i arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle, eftersom uppgraderingar och renoveringar ökar lösningarnas livslängd.

Koncernen är också exponerad för risker inom hållbarhetsområdet, till exempel risker gällande miljöfrågor, klimatförändringar, hälsa och säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter, mutor och korruption.

Under 2020 tog Alimak Group ett nytt grepp om dialogen med intressenterna och väsentlighetsanalysen. Väsentlighetsanalysen utgör grunden för koncernens hållbarhetsarbete liksom för de prioriteringar bolaget gör för att öka värdeskapandet, minska miljöpåverkan och bidra till ökad social utveckling.

Baserat på resultatet av dialogen med intressenterna och väsentlighetsanalysen har Alimak Group uppdaterat sitt ramverk för fokusområden inom hållbarhet och dess kopplingar till verksamheten som helhet, för att uppnå visionen ”Lyfter människor, material och företag till nya höjder – med fullständig säkerhet”. De tre nya fokusområdena är Hållbara lösningar, Hållbara verksamheter och Hållbara relationer, som presenteras här och som kommer att utgöra grunden för valet av nya nyckeltal och mål.

 

 

Hållbara lösningar

Genom bolagets produkter och tjänster hjälper Alimak Group sina kunder att öka säkerheten och minska miljöpåverkan. Lösningarna skapar åtkomst inom parker för förnybar energi, förenklar logistiken på byggarbetsplatser och skapar bättre arbetsförhållanden inom de industrier som bygger framtidens infrastruktur.

Hållbar verksamhet

Att ha hållbara verksamheter är en nödvändig del i arbetet med att leverera världsledande accesslösningar. Alimak Group minskar klimatpåverkan från den egna verksamheten och arbetar för en säker arbetsplats.

Hållbara relationer

Alimak Group har kunder i fler än 120 länder och antalet medarbetare som arbetar för att tillgodose dessa kunders behov ligger runt 3 100. Koncernen utför sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och försöker skapa en inkluderande och engagerande arbetsplats. Den förväntar sig att koncernens affärspartner gör detsamma.

Mer information

Mer information går alltid att hitta i den senaste Hållbarhetsrapporten.