Skip to content

Bolagsstyrning

Alimak Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Innan noteringen på Nasdaq Stockholm utgick bolagsstyrningen i Bolaget från svensk lagstiftning samt interna regler och riktlinjer.

Sedan noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2015 följer Alimak Group Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Koden. Koden är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från datumet för den första årsstämman som hålls året efter noteringen. Bolag är inte förpliktade att tillämpa varje regel i Koden, utan tillåts att välja alternativa lösningar som de anser vara bättre lämpade för deras speciella förutsättningar. Detta förutsätter att bolaget rapporterar varje avvikelse, beskriver den alternativa lösningen och förklarar skälet för avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport (den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

Bolaget tillämpar även Koden från det att dess aktier noterades på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport.