Skip to content

Kommittéer

Styrelsekommittéer

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att tillse att Styrelsen uppfyller kraven på övervakning i förhållande till intern styrning, revision, internrevision, riskbedömning, redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska granska processerna och rutinerna för de ovan nämnda områdena och i samband med detta bilda sig en uppfattning om Bolaget tillämpar reglerna för den finansiella rapporteringen på ett konsekvent och rättvist sätt och i enlighet med relevanta förfaranden och rutiner. Revisonsutskottet ska också bilda sig en uppfattning om risksituationen i Bolaget och bedöma om de tillämpade rutinerna för intern kontroll och styrning är ändamålsenliga och effektiva samt bedöma om Bolagets raportering i årsredovisningen om risker och hantering av risker är korrekt och tillräcklig. Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordinationen mellan extern och intern revision med revisorn. Revisionsutskottet ska också bistå Bolagets valberedning vid framtagande av förslag till revisor och rekommendation avseende arvode till revisorn. Revisionsutskottet har två ledamöter, Helena Nordman-Knutson (ordförande) och Tomas Carlsson. Revisionsutskottet ska uppfylla kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i Aktiebolagslagen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och Bolagets övriga ledande befattningshavare. Arbetet innefattar att förbereda förslag på riktlinjer för bland annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag samt att bereda förslag till individuella kompensationspaket för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur Bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar också för att bistå Styrelsen med deras årliga översyn av ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, och för att underlätta för Styrelsen med successionsplanering för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har två ledamöter, Johan Hjertonsson (ordförande) och Petra Einarsson.

Revisionsutskott Ersättningsutskott
JOHAN HJERTONSSON
HELENA NORDMAN-KNUTSON
PETRA EINARSSON
TOMAS CARLSSON
Styrelseordförande
Styrelseledamot