Skip to content

Intern kontroll

Alimak Group använder sig av ett riskhanteringsprogram som är en viktig del av den operativa och strategiska styrningen av bolaget. Verksamheterna utgår från ett ramverk för styrning som består av en uppförandekod, policyer och riktlinjer som reglerar hur Alimak Group styrs.

Styrelsen och vd:n och koncernchefen är ytterst ansvariga för att säkerställa att interna kontroller utvecklas, kommuniceras till och förstås av de av bolagets anställda som ansvarar för de individuella kontrollrutinerna, samt för att se till att kontrollrutinerna övervakas, verkställs, uppdateras och underhålls.

Chefer på de olika nivåerna ansvarar för att säkerställa att interna kontroller upprättas inom deras egna verksamhetsområden och att dessa kontroller fyller sitt syfte. På koncernnivå ansvarar vd:n och koncernchefen tillsammans med koncernens CFO och ledningsgrupp för att säkerställa att nödvändiga kontroller har tagits fram och följs upp. I den interna kontrollen innefattas kontroll över koncernen och organisationen, rutiner och uppföljningsåtgärder. Syftet är att se till att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker – för att säkerställa att bolagets och koncernens finansiella rapportering är upprättad i enlighet med lagstiftningen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav.

Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av koncernens policyer, principer och instruktioner. Därutöver säkrar systemet skyddet av bolagets tillgångar och att bolagets resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Intern kontroll sker också genom uppföljning av de införda informations- och affärssystemen, samt genom riskanalys. För att vidareutveckla och stärka den interna kontrollen har styrelsen infört en ”SAFE-metodik” för koncernen.

SAFE-metodiken kan beskrivas som ett sätt att göra följande:

  • Skydda rapporteringen och bolagstillgångarna (”Safeguard”).
  • Stödja dotterbolagen att vara bestämda, rättvisa och tillmötesgående i sina roller och hjälpa dem att göra sina processer så effektiva som möjligt (”Assist”).
  • Åtgärda problem eller se till att kvarvarande problem från förra årets revision åtgärdas inom det nuvarande kalenderåret, samt lösa rapporteringsproblem i dotterbolagen (”Fix”).
  • Säkerställa att koncernens riktlinjer betraktas som interna regler och följs (”Ensure”).

SAFE-metodiken kommer att användas för den interna kontrollen för alla koncernens bolag.

Styrelsen har gjort bedömningen att Alimak Group, utöver befintliga processer och funktioner för intern styrning och kontroll, för närvarande inte har behov av att införa en separat internrevisionsfunktion. Uppföljning utförs av styrelsen och koncernledningen och kontrollnivån bedöms uppfylla bolagets behov. En årlig bedömning kommer att utföras för att fastställa huruvida en separat internrevisionsfunktion behövs för att bibehålla god intern kontroll.