Skip to content

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 2 september 2022

§ 1

Bolagets företagsnamn är Alimak Group AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett och i annonsen ange de i lag föreskrivna uppgifterna.

§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid.

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justerare.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 • Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 • Beslut, i förekommande fall, om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
 • Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.