Skip to content

Marknad

Urbanisering och hållbarhet driver marknadstillväxt

Som en global aktör med försäljning till över 120 länder varierar koncernens marknadsförhållanden utifrån geografiska regioner och kundsektorer. Koncernens vertikala transportlösningar och tjänster är skräddarsydda för att möta dessa olika behov på slutmarknaderna.

Koncernen har specialiserat sig på hållbara premiumlösningar för arbete på hög höjd, med hissystem och plattformar baserade på kuggstångs- och linhissteknik. I koncernens portfölj för fasadtillämpningar ingår även viss hydraulisk teknik.

Koncernen har goda möjligheter att dra nytta av viktiga, globala makroekonomiska trender – både på mogna marknader och på tillväxtmarknader – som utgör grunden för marknadstillväxt: demografi, produktivitet och hållbarhet.

Kunder

Kundbasen är mångskiftande och fragmenterad med ett fåtal stora regionala och många lokala aktörer för alla affärsenheter utom Wind vars kundbas är mer konsoliderad. Kunderna verkar inom ett brett spektrum av industriella och kommersiella sektorer samt byggsektorn och deras behov varierar beroende på användningsområdet och geografi.

Slutmarknader

Till slutmarknaderna räknas byggsektorn, där effektiva och flyttbara transportlösningar behövs; sektorn för byggnads- och strukturunderhåll, som kräver specialanpassade lösningar; sektorn för olja och gas, som behöver explosionssäkra konstruktioner; energisektorn (inklusive vindkraft), där platseffektiva produktutformningar är ett måste; hamnar och varv, som har behov av en hög tillförlitlighet och möjlighet till global support, samt cementindustrin som behöver hissar som klarar tuffa arbetsmiljöer.

Marknad och konkurrenter

Marknaden för Alimak Groups produkter och lösningar är uppdelad mellan temporära och permanenta installationer.

TEMPORÄRA INSTALLATIONER

Den bakomliggande drivkraften för efterfrågan på temporära installationer, som säljs via divisionen Construction under varumärket Alimak, är global och regional byggverksamhet, framför allt gällande kommersiella byggnader och höghus för bostadsändamål.

Varumärket Alimak är globalt på en relativt fragmenterad marknad och konkurrenssituationen varierar mellan olika regioner. På de flesta utvecklade marknader har varumärket en ledande ställning och koncernen tillhör även de ledande aktörerna på många av tillväxtmarknaderna. Alimak har dock valt en selektiv försäljningsstrategi för den kinesiska marknaden, även om den är stor, till följd av de inneboende kreditriskerna.

Alimak har en stark position inom segmentet för bygghissar medan större tillväxtmöjligheter finns för plattformssegmentet. På vissa marknader har kunderna historiskt sett varit mer benägna att hyra utrustning än att köpa den och mindre byggbolag har i allmänhet en större benägenhet att hyra utrustning än större byggbolag. Alimak är en ledande aktör på den handfull uthyrningsmarknader där bolaget bedriver verksamhet. Konkurrenterna är huvudsakligen andra tillverkare av bygghissar och plattformar, samt ett antal små, specialiserade uthyrningsföretag och några mer allmänna uthyrningsföretag.

PERMANENTA INSTALLATIONER

Efterfrågan på permanent installerade hissar, som säljs via divisionen Industrial, följer den allmänna investeringsnivån inom slutanvändarnas branscher. Marknaden för industriella kuggstångshissar är stabil, med Alimak som en ledande aktör. Marknaden för linhissar är mer fragmenterad eftersom industriella tillämpningar levereras av såväl stora kommersiella tillverkare som små, lokala företag.

Efterfrågan på BMU-enheter (Building Maintenance Units) gynnas av den fortsatta ökningen av komplexa fasader och det växande antalet mycket höga byggnader, där koncernens båda BMU-varumärken – CoxGomyl och Manntech – är marknadsledande inom segmentet för hög till medelhög komplexitet. BMU-marknaden är en konkurrensutsatt och komplex marknad inom en specialnisch i byggbranschen.

Trenden mot ren, prisvärd och tillförlitlig energi fortsätter att vara en av de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten inom förnybar energi, däribland vindkraft. Efterfrågan på koncernens produkter för denna bransch – som säljs under varumärket Avanti med en marknadsledande position – hänger samman med de globala investeringarna i vindkraft. Samtidigt som det förväntas att ett mindre antal vindkraftstorn kommer att byggas till följd av att vindkraftverken blir större, kommer hissmarknaden att expandera då användningen av hissar kommer att bli allt vanligare på marknaderna i USA och Kina. Kunderna är huvudsakligen OEM-företag inom vindkraftverk, vilka har genomgått en konsolidering under de senaste åren. Det finns bara några få konkurrenter som har en komplett produktportfölj liknande Avantis.

SERVICE

Efterfrågan på service-tjänster påverkas huvudsakligen av storleken på den installerade basen av utrustning från Alimak Group.  Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Verksamheten är generellt sett mer motståndskraftig mot marknadsfluktuationer än försäljningen av nya produkter.

Det finns många aktörer på marknaden och koncernens serviceerbjudande konkurrerar genom att förse sina kunder med innovativa lösningar och supporttjänster utan motstycke i branschen, tack vare en kombination av lokal närvaro och global kapacitet.