Skip to content

Risk och riskhantering

Finansiella risker

Koncernen är genom sina globala verksamhet exponerad för finansiella risker. Styrelsen fastställer koncernens finanspolicy, som omfattar riktlinjer, mål och ramar för finansförvaltningen samt hanteringen av finansiella risker. Treasuryfunktionen har till uppgift att hantera koncernens finansiella risker. Funktionens främsta uppgift är att bidra till värdeskapande genom att hantera de finansiella risker som koncernen exponeras för i den normala affärsverksamheten och att optimera koncernens finansnetto. Funktionen ger även service till koncernens bolag och har till uppgift att stödja dotterbolaget med lån, placeringsmöjligheter och valutaaffärer samt att verka som rådgivare i finansiella frågor. Funktionen bedriver interbanksverksamhet och ansvarar även för koncernens cash management.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att valutakursfluktationer inverkar negativt på koncernens kassaflöde, resultaträkning eller balansräkning. Valutakursförändringar påverkar koncernens resultat dels när försäljning och köp i utländska dotterbolag sker i olika valutor (transaktionsexponering) och dels när resultat- och balansräkningar omräknas till svenska kronor (omräkningsexponering). De utländska valutor som har störst påverkan på koncernens resultat och nettotillgångar är AUD, EUR, GBP och USD. Valutarisken påverkar koncernens konkurrenssituation på olika sätt.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponeringen påverkar årets resultat när försäljning och inköp sker i olika valutor. Då en stor del av produktionen är koncentrerad till ett fåtal länder men försäljning sker till ett flertal länder får koncernen ett nettoflöde av utländsk valuta. För att minska exponeringen i utländsk valuta används inkommande valuta till betalningar i samma valuta. Valutasäkring sker med finansiella instrument genom vilka leverantörsskulder och kundfordringar i utländsk valuta säkras. Vidare valutasäkras ordrar vid ordertillfället för att säkerställa bruttomarginalen. Valutasäkring sker även i samband med investeringsbeslut. Säkringsredovisning tillämpas enligt IFRS9.

Omräkningsexponering

Omräkningsexponeringen påverkar årets resultat när dotterföretagens resultat i olika valutor räknas om till SEK och övrigt totalresultat påverkas när dotterföretagens nettotillgångar i olika valutor omräknas till SEK.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag beror på tillgångarnas och skuldernas räntebindningstid. Koncernen ingick den 2 juli 2018 en Senior Revolverande Lånefacilitet avseende flera valutor om 2 500 miljoner SEK. Lån under den Seniora Lånefaciliteten löper med rörlig ränta. I koncernens låneavtal finns specifika villkor kopplade till nyckeltal, så kallade covenants. Dessa covenants utgörs av följande finansiella nyckeltal:

  • Koncernens nettoskuld relaterat till EBITDA
  • Koncernens nettoskuld relaterat till eget kapital

Kreditrisk

Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Maximal kreditexponering motsvaras av det bokförda värdet på finansiella tillgångar. Beaktat koncernens spridning av kunder och därmed risker samt att kunderna är verksamma inom olika marknadssegment och geografier bedöms den generella underliggande kreditrisken som låg. För samtliga kunder sker en individuell kreditbedömning. Bolagets finansiella tillgångar som varken är förfallna eller nedskrivna anses vara av god kreditvärdighet.

Finansierings och likviditetsrisk

Finansieringsrisk är risken att koncernen vid en given tidpunkt inte har tillgång till adekvat finansiering till godtagbara villkor. Den Seniora Revolverade Lånefaciliteten om 2 500 miljoner SEK förfaller år 2024. Likviditetsrisken är risken för att koncernen inte kan möta sina kortfristiga betalningsåtaganden. Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven skall uppgå till en sådan nivå att reserven kan hantera de fluktuationer som förväntas i den dagliga likviditeten inom en sexmånaders tidsperiod. För att tillgodose detta har koncernen checkräkningskrediter och bekräftade kreditfaciliteter.

Råvarurisk

Med råvarurisk avses risken att att ändrade råvarupriser påverkar koncernens resultat negativt. Koncernens risk inom råvaror är i huvudsak koncentrerad till stål. Alimak säkrar inte råvaruprisrisken med finansiella instrument.