Skip to content

Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har som mål att ge en utdelning om cirka 40-60% av sin nettovinst för den aktuella perioden till aktieägarna.

Vid beslut om utdelning ska hänsyn dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska överväganden och framtidsutsikter.