Skip to content

Årsstämma 2019

Alimak Group AB höll under torsdagen den 9 maj 2019 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2,75 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 13 maj 2019. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson samt nyvalde Sven Törnkvist. Stämman omvalde Jan Svensson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 640 000 kronor till styrelsens ordförande och med 310 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI 2019)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen, LTI 2019. Programmet har en löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i Alimak-aktier. Varje förvärvad Alimak-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier förutsatt att vissa villkor uppfylls, däribland ett prestationsmål rörande vinst per aktie.

Totalt kan högst 73 500 Alimak-aktier tilldelas deltagarna i LTI 2019 vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i Alimak. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna får tillgodoräkna sig en värdestegring om maximalt 300 procent av den genomsnittliga aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 135 kronor (vilket innebär att deltagarnas vinst begränsas om aktiekursen överstiger 540 kronor vid programmets slut) kan kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala avgifter, maximalt uppgå till cirka 22 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 7 miljoner kronor. Under samma förutsättningar men med antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent beräknas den totala kostnaden för LTI 2019, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 11 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 4 miljoner kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är:

  • att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,
  • att möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018, LTI 2019 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt
  • att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018, LTI 2019 och för framtida incitamentsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske för att uppfylla i punkt (i) nämnt syfte och för att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018 och 2019. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman också om överlåtelse av högst 73 500 egna aktier till deltagare i LTI 2019 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.