Skip to content

Årsstämma 2024

Alimak Group AB höll under måndagen den 29 april 2024 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2,50 SEK per aktie med avstämningsdag torsdagen den 2 maj 2024. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson, Ole Kristian Jødahl och Zeina Bain samt nyvalde Heléne Mellquist. Stämman omvalde Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 950 000 SEK till styrelsens ordförande och med 380 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Vidare ska ersättning utgå med 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 90 000 SEK och 60 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Köpoptionsprogram 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett köpoptionsprogram för den verkställande direktören, medlemmar i koncernledning, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna, Köpoptionsprogram 2024. Programmet har en löptid på maximalt fyra år och kommer att erbjudas maximalt 65 deltagare inom Alimak Group-koncernen.

Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna principer. Köpoptionerna ska förvärvas till ett pris uppgående till tio procent av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Group AB:s aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten.

Totalt kan högst 1 075 000 aktier tilldelas deltagarna i Köpoptionsprogram 2024 vilket motsvarar 1,0 procent av utestående aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman 2024. För att säkerställa leverans av aktier under köpoptionsprogrammet avser styrelsen i första hand att överlåta återköpta aktier till deltagarna i köpoptionsprogrammet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får dels ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna köpoptionsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman också om överlåtelse av 1 075 000 aktier till de 65 deltagarna i Köpoptionsprogram 2024.