Skip to content

Årsstämma 2023

Alimak Group AB höll under torsdagen den 4 maj 2023 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,82 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 8 maj 2023. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl samt nyval av Zeina Bain. Stämman omvalde Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 870 000 SEK till styrelsens ordförande och med 350 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Vidare ska ersättning utgå med 118 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 86 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 80 000 SEK och 58 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Köpoptionsprogram 2023

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett köpoptionsprogram för verkställande direktören, medlemmar i koncernledning, ledningsgrupperna i divisionerna och vissa medarbetare på koncernfunktionerna, Köpoptionsprogram 2023. Programmet har en löptid på maximalt fyra år och kommer att erbjudas maximalt 65 deltagare inom Alimak Group koncernen.

Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna principer. Köpoptionerna ska förvärvas till ett pris uppgående till 10 procent av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Groups aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten.

Totalt kan högst 1 075 000 aktier tilldelas deltagarna i Köpoptionsprogram 2023 vilket motsvarar 1,0 procent av utestående aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman 2023. För att säkerställa leverans av aktier under köpoptionsprogrammet avser styrelsen i första hand att överlåta återköpta aktier till deltagarna i köpoptionsprogrammet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får dels ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna köpoptionsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman också om överlåtelse av 1 075 000 aktier till de 65 deltagarna i Köpoptionsprogram 2023, överlåtelse av 483 300 aktier till de 34 deltagarna i Köpoptionsprogram 2021 och överlåtelse av 498 150 aktier till de 35 deltagarna i Köpoptionsprogram 2022 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för respektive köpoptionsprogram.