Skip to content

Årsstämma 2021

Alimak Group AB höll under torsdagen den 6 maj 2021 sin årsstämma. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse, fullständiga förslag samt anförande av verkställande direktören Ole Kristian Jødahl finns tillgängliga på bolagets hemsida.

VDs-anförande

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Covid-19 håller VD Ole Kristian Jødahl sitt anförande via en video-inspelning. Anförandet är på engelska.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning och extra utdelning om totalt 3 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 maj 2021. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 14 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson, Sven Törnkvist, Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl. Stämman omvalde Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 820 000 SEK till styrelsens ordförande och med 330 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå med 105 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 SEK och 55 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Köpoptionsprogram 2021

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett köpoptionsprogram för verkställande direktören, ledande befattningshavare, ledningsgrupperna i divisionerna och medarbetare på huvudkontoret, köpoptionsprogram 2021. Programmet har en löptid på maximalt fyra år och kommer att erbjudas maximalt 45 deltagare inom koncernen.

Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller. Köpoptionerna ska förvärvas till ett pris uppgående till 10 % av den noterade volymviktade betalkursen för Alimak Groups aktie under tio dagar före utgivandetidpunkten.

Totalt kan högst 525 000 aktier tilldelas deltagarna i köpoptionsprogram 2021 vilket motsvarar cirka 0,97 procent av utestående aktier och röster i bolaget.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier får dels ske genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna aktiesparprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom paragrafen gällande företagsnamn (§ 1), tidigare firmanamn, uppdaterades i enlighet med 3 kap. 1 § aktiebolagslagen; paragrafen gällande förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma (§ 9) uppdaterades i enlighet med 7 kap. 2 § andra stycket aktiebolagslagen; och paragrafen gällande obligatoriska ärenden på dagordningen vid bolagsstämma (§ 11) uppdaterades så att riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning inte är obligatorisk vid varje bolagsstämma utan endast då tillämpligt.