Skip to content

Årsstämma 2018

Alimak Group AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2,30 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 18 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Joakim Rosengren och Jan Svensson samt nyvalde styrelseledamöterna Tomas Carlsson och Christina Hallin. Stämman valde Jan Svensson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI 2018)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare, LTI 2018. Programmet har en löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Alimak-koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i Alimak-aktier. Varje förvärvad Alimak-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

Totalt kan högst 73 500 Alimak-aktier tilldelas deltagarna vilket motsvarar cirka 0,14 procent av utestående aktier och röster i Alimak. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna får tillgodoräkna sig en värdestegring om maximalt 300 procent av den genomsnittliga aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 140 kronor (vilket innebär att det maximala värdestegring som deltagarna får tillgodoräkna sig blir 560 kronor) kan kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, maximalt uppgå till cirka 23,3 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 7,8 miljoner kronor. Under antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 140 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2018, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 16,8 miljoner kronor, vilket på årsbasis motsvarar 5,6 miljoner kronor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får sammanlagt uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med förvärvet ska vara att:

  • ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,
  • möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt
  • möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018 och för framtida incitamentsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske för att uppfylla i punkt (i) och (iii) nämnda syften. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman också om överlåtelse av högst 73 500 egna aktier till deltagare i LTI 2018 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.