Skip to content

Årsstämma 2017

Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 11 maj 2017

Alimak Group AB höll under torsdagen den 11 maj 2017 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,60 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 15 maj 2017. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Carl Johan Falkenberg, Anders Jonsson, Eva Lindqvist, Joakim Rosengren, Anders Thelin och Helena Nordman-Knutson. Stämman valde Anders Jonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att oförändrat arvode ska utgå om totalt 2 520 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inkluderat), för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 50 000 kronor till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.