Skip to content

Företrädesemission 2023

Styrelsen för Alimak Group AB (publ) (”Alimak Group” eller ”Bolaget”) har den 24 februari 2023 beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 september 2022, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 2 500 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som tillhandahållits för att finansiera förvärvet av Tractel som slutfördes den 21 november 2022. Styrelsen för Alimak Group offentliggör även villkoren för Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet:

  • Företrädesemissionen omfattar högst 53 415 250 aktier i Bolaget och kan innebära en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 1 068 305 kronor.
  • Teckningskursen har fastställts till 46,80 kronor per ny aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 2 500 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • De som på avstämningsdagen den 3 mars 2023 är registrerade som aktieägare i Alimak Group, och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen, erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 mars 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 1 mars 2023.
  • Teckningsperioden löper från och med den 7 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
  • Syftet med Företrädesemissionen är, som tidigare kommunicerats, att återbetala den brygglånefacilitet som Bolaget erhöll för att finansiera förvärvet av Tractel.
  • Investment AB Latour, som är Bolagets största aktieägare, samt Första AP-fonden, som tillsammans representerar cirka 35,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Alimak Group, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i proportion till sin nuvarande ägarandel i Bolaget. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
  • Vidare har en grupp institutionella ägare innefattandes Alantra EQMC Asset Management, C Worldwide och Sundt AS, som tillsammans representerar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Alimak Group, genom icke-bindande uttalanden uttryckt att de avser att teckna nya aktier i proportion till sina respektive nuvarande ägarandelar.

Bakgrund och motiv

Den 2 augusti 2022 offentliggjordes det att Alimak Group hade ingått avtal om att förvärva Tractel. Förvärvet slutfördes den 21 november 2022, varvid Alimak Group tillträdde 100 procent av aktierna i Tractel. Köpeskillingen uppgick till 500 MEUR på kassa- och skuldfri basis (enterprise value). Förvärvet finansierades dels med en långfristig lånefacilitet om 300 MEUR, dels med en brygglånefacilitet om 2 090 MSEK från Handelsbanken. Alimak Groups avsikt är att brygglånefaciliteten ska återbetalas genom emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Förvärvet, som är transformativt, ökar tempot i Alimak Groups strategi för lönsam tillväxt, och skapar en global leverantör av hållbara vertikala transportlösningar och lösningar för arbete på hög höjd, med mycket god lönsamhet och en omsättning som överstiger 6 500 MSEK på årsbasis. Förvärvet adderar en ny vertikal till Alimak Group, Height Safety & Productivity Solutions, vilken breddar produkt- och tjänsteerbjudandet inom Construction, Facade Access och Wind samt ökar potentialen för serviceintäkter väsentligt. Height Safety & Productivity Solutions adderades som en ny division inom Alimak Group från och med den 21 november 2022.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Datum
1 mars 2023 Sista handelsdag i Alimak Groups aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 mars 2023 Första handelsdag i Alimak Groups aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 mars 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
3 mars 2023 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt för Företrädesemissionen
7 mars – 16 mars 2023 Handel med teckningsrätter
7 mars – 21 mars 2023 Teckningsperiod
7 mars – 24 mars 2023 Handel med betalda tecknade aktier (BTA 1)
23 mars 2023 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen