Skip to content

Extra bolagstämma 2017

Alimak Group AB höll under måndagen den 23 januari 2017 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Genom emissionsbemyndigandet bemyndigas styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska inte kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 800 miljoner kronor. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning. Skälet till bemyndigandet är att optimera bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra strategiska initiativ.