Skip to content

Årsstämma 2020

Alimak Group AB höll under torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns länkade längst ner på denna sida.

Vd-anförande

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av Covid-19 höll vd Tormod Gunleiksrud inte sitt planerade anförande på stämman. En video med anförandet, enbart på engelska, finns istället nedan.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,75 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 maj 2020. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 maj 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin, Tomas Carlsson och Sven Törnkvist samt nyvalde Johan Hjertonsson, Petra Einarsson och Ole Kristian Jødahl. Stämman valde Johan Hjertonsson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade om att oförändrat arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 640 000 SEK till styrelsens ordförande och med 310 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå med 100 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 SEK till övriga medlemmar i revisionsutskottet, till ordförande i ersättningsutskottet med 70 000 SEK och 50 000 SEK till övriga medlemmar i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för lön och annan ersättning.

Prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare (LTI 2020)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, LTI 2020. Programmet har en löptid på cirka tre år och kommer att erbjudas 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Deltagande förutsätter en investering i bolagets aktier. Varje förvärvad aktie i bolaget ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier förutsatt att vissa villkor uppfylls, däribland ett prestationsmål relaterat till genomsnittlig vinst per aktie.

Totalt kan högst 83 000 aktier tilldelas deltagarna i LTI 2020 vilket motsvarar cirka 0,15 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Vinsten för deltagarna är begränsad på så sätt att deltagarna får tillgodoräkna sig en värdestegring om cirka 300 procent av aktiekursen under programmets anmälningstid.

Under antagandet av full måluppfyllelse och en genomsnittlig aktiekurs under programmets anmälningstid på 130 SEK (vilket innebär att deltagarnas vinst begränsas om aktiekursen överstiger 520 SEK vid programmets slut) kan kostnaden för LTI 2020, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 24 MSEK, vilket på årsbasis motsvarar cirka 8 MSEK. Under samma förutsättningar men med antagandet av en måluppfyllelse om 50 procent beräknas den totala kostnaden för LTI 2020, inklusive sociala avgifter, uppgå till högst cirka 12 MSEK, vilket på årsbasis motsvarar cirka 4 MSEK.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är:

  • att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,
  • att möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018, LTI 2019, LTI 2020 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt
  • att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018, LTI 2019, LTI 2020, och för framtida incitamentsprogram.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske för att uppfylla i punkt (i) nämnt syfte och för att möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018, LTI 2019 och LTI 2020. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman också om överlåtelse av högst 83 000 egna aktier till deltagare i LTI 2020 på de villkor och under de förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.