Skip to content
Regulatoriskt

Alimak Group AB återköper egna aktier

Årsstämman 2023 bemyndigade styrelsen i Alimak Group AB (publ) att besluta om förvärv av egna aktier för att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna köpoptionsprogram.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman har styrelsen beslutat återköpa egna aktier. Det huvudsakliga syftet med återköpen är att säkerställa Alimak Groups åtagande att leverera aktier i enlighet med koncernens optionsprogram.

Återköpen kommer att ske före årsstämman 2024 och avsikten är att återköpa upp till 1 000 000 aktier. Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp av aktier kommer ombesörjas av en investmentbank eller ett finansiellt institut.

Återköp av aktier kommer inte offentliggöras separat, såvida inte tvingande regler avseende offentliggörande är tillämpliga. Återköpen får inte resultera i att Alimak Groups innehav av egna aktier vid någon tidpunkt överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande är det totala antalet aktier i bolaget 107 573 111, varav bolaget innehar 742 611 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Nylund, kommunikationschef Alimak Group, +46 76 852 5759
johnny.nylund@alimakgroup.com