Skip to content
Non Regulatory

Kommuniké från Alimak Group AB:s extra bolagsstämma den 23 januari 2017

Alimak Group AB höll under måndagen den 23 januari 2017 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Genom emissionsbemyndigandet bemyndigas styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska inte kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna nyemitteras som motsvarar en emissionslikvid om högst 800 miljoner kronor. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning.  

Skälet till bemyndigandet är att optimera bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra strategiska initiativ.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.alimakgroup.com 

För ytterligare information:
Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41
Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57 

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 16.30 CET.