Skip to content
Non Regulatory

Alimak Group decides on rights issue and announces terms

The information in this press release is not intended for distribution, publication or public release, directly or indirectly, in or into, Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction where the publication or distribution of this press release may be unlawful. Please see the important notice at the end of this announcement.

Pressmeddelande
2017-03-08 

Styrelsen för Alimak Group AB (publ) ("Alimak") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 januari 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och möjliggöra strategiska initiativ genom att återbetala ett brygglån som använts för att finansiera förvärvet av Avanti Wind Systems A/S.

Emissionen i korthet
  •  Emissionen omfattar högst 10 831 572 aktier. Aktieägare i Alimak har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per fyra (4) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:4.
  •  Teckningskursen har fastställts till 73 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 791 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas.
  •  Apolus Holding AB, som står under bestämmande inflytande från Triton, samt Lannebo Fonder, Swedbank Robur Fonder och York Capital Management, som tillsammans kontrollerar cirka 60 % av utestående kapital och röster i Alimak, har indikerat sin avsikt att teckna sig för sina respektive aktier i emissionen.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Villkor för emissionen

De som på avstämningsdagen den 15 mars 2017 är registrerade av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Alimak kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Alimak. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att emissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 216 631,44 kronor genom nyemission av 10 831 572 nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 73 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 791 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 13 mars 2017 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 mars 2017. Teckningsperioden löper från och med den 17 mars 2017 till och med den 31 mars 2017. Alimaks styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i förekommande fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 31 mars 2017.

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kommer, förutsatt att emissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla utan värde.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Indikativ tidplan för emissionen                                       

+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  13 mars |  Publicering av prospekt för emissionen    |
|2017   | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  13 mars |  Sista handelsdag i Alimaks aktie inklusive rätt att    erhålla |
|2017   |teckningsrätter    |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  14 mars |  Första handelsdag i Alimaks aktie exklusive rätt att    erhålla|
|2017   |teckningsrätter    |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  15 mars |  Avstämningsdag för emissionen, det vill säga    aktieägare som |
|2017   |är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla    |
| |teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen    |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  17-29 mars|  Handel med teckningsrätter   |
|2017   | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  17-31 mars|  Teckningsperiod   |
|2017   | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  17 mars -5|  Handel med betalda tecknade aktier (BTA)   |
|april 2017  | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+
|  5 april |  Offentliggörande av utfall i emissionen    |
|2017   | |
+------------+-----------------------------------------------------------------+

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Alimak i samband med emissionen.

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017 kl. 18.30 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alimak. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alimak kommer endast att ske genom det prospekt som Alimak beräknar kunna offentliggöra den 13 mars 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Alimak har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Alimaks aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) De angivna ägarandelarna är beräknade per den 30 december 2016 med därefter kända förändringar.